RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण
Government of India

आमचे नेतृत्व

महारेरा प्राधिकरणाची / संस्थेची रचना पुढीलप्रमाणे असेल

शासनस्तरावरील नेतृत्व

Chief Minister Maharashtra श्री. देवेंद्र फडणवीस मा. मुख्यमंत्री सहावा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032 दूरध्वनी 022-22025151, 22023585 Email ID cm@maharashtra.gov.in
Minister of Housing Department श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील, मा. मंत्री, गृहनिर्माण सहावा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032 दूरध्वनी 022-22024832, 22026658 Email ID min.housing@ Maharashtra.gov.in
Minister of State for Housing श्री. रविंद्र दत्ताराम वायकर, मा. राज्यमंत्री, गृहनिर्माण व उच्च तंत्रशिक्षण तिसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032 दूरध्वनी 022-22871705, 22025001 Email ID stmin.housing@ maharashtra.gov.in
Additional Chief Secretary - Housing श्री. संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग तिसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032 दूरध्वनी 022-22821969 Email ID psec.housing@ Maharashtra.gov.in

महारेरा नेतृत्व

Chairperson Maha RERA श्री.गौतम चॅटर्जी, अध्यक्ष, महारेरा ए-विंग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण इमारत, प्रो. अनंत कानेकर मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
  श्री.वसंत प्रभू, सचिव, महारेरा ए-विंग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण इमारत, प्रो. अनंत कानेकर मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
  श्री.अरविंद ढोले, तांत्रिक अधिकारी (1), महारेरा ए-विंग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण इमारत, प्रो. अनंत कानेकर मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
  श्री.सुहास रेड्डी, विधी सल्लागार, महारेरा ए-विंग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण इमारत, प्रो. अनंत कानेकर मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
  श्रीमती आर एम राऊत, वित्त नियंत्रक ए-विंग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण इमारत, प्रो. अनंत कानेकर मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051