RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण
Government of India

कायदे

शीर्षक पहा / डाउनलोड करा
महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) (स्थावर संपदा प्रकल्पाची नोंदणी, स्थावर संपदा अभिकर्त्याची नोंदणी, व्याजदर आणि संकेत स्थळावर त्याचे प्रकटन) नियम, 2016. Download
कायदा अंमलबजावणीस प्रारंभ झाल्याबाबतची केंद्र शासनाची दिनांक 26 एप्रिल 2016 ची अधिसूचना
केंद्र शासनाच्या स्थावर संपदा कायद्यातील अडचणींचे निराकरण करण्याबाबतचे आदेश दिनांक 28 ऑक्टोबर 2016
कायद्यातील कलम 20 ला अनुसरुन महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकण स्थापना अधिसूचना दिनांक 8 मार्च 2017.
कायदा अंमलबजावणीस प्रारंभ झाल्याबाबतची केंद्र शासनाची दिनांक १९ एप्रिल २०१७ ची अधिसूचना Download