RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण
Government of India

विनियमन

  • महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण ( सेवाप्रवेश आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवेच्या शर्ती) विनियम, 2017.
  • महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण ( सर्वसाधारण), विनियम, 2017.